Добре дошли
 в Офиса за технологичен трансфер
 на ВСУ „Черноризец Храбър”!

Офисът за технологичен трансфер при ВСУ „Черноризец Храбър” (ОТТ) е научноизследователски и изпитвателен център, който предоставя възможност на научнопреподавателския състав, студенти и изследователи на ВСУ да развиват, комерсиализират и трансферират знания и технологии към потребители – предприятия, фирми, организации и др. от държвания и частния сектор.

ОТТ е създаден с финансовата помощ на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Мисията на ОТТ при ВСУ „Черноризец Храбър” е:

  • Трансфер на знания и технологии, продукт на изследователската дейност на научнопреподавателския състав, изследователи и студенти на университета към потребители;
  • Подобряване връзката наука-бизнес, т.е. да подпомага развитието на икономика, базирана на знанието;

Визията за ОТТ при ВСУ „Черноризец Храбър” е:

  • Подпомагане развитието на научния потенциал на ВСУ и неговата комерсализация;
  • Инкубиране на знания, достъпни за националната индустрия, така, че тя да стане конкурентоспособна и ефективна;
  • Развитие на стратегически партньорства с фирми и предприятия, интересуващи се и нуждаещи се от иновационни технологии;

Повече за дейността на офиса за технологичен трансфер ще намерите в менютата на настоящия сайт.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"
Проект BG161PO003-1.2.02-0039 "Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър"