За проекта

Офисът за технологичен трансфер при ВСУ „Черноризец Храбър” е изграден с финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и с пълната поддръжка на ръководството на университета.

Офисът за технологичен трансфер се специализира в областта на Еко- и енергоспестяващите технологии.

 

Основна цел на офиса е трансфера на технологии, продукт наизследователската дейност на научнопреподавателския състав на университета, към фирмите и потребителите на енергоефективни материали и технологии.

 

Специфичните цели, които екипът на офиса си поставя за изпълнение чрез проекта са:

  1. Развитие на научноизследователската дейност в областта на енергоефективните материали в полза на българската икономика чрез съвременна високотехнологична база.
  2. Развитие и укрепване на връзката наука-бизнес чрез висококвалифицирано, качествено и достъпно знание и верификация на качеството на използваните от бизнеса материали и технологии.
  3. Диверсификация на знания и умения в полза на науката, образованието и бизнеса чрез прилагането им в учебния процес, трансферирането им към промишлеността и строителния сектор.

Целевите групи, към които е насочена дейността на офиса са:

предприятията и фирмите производители на материали, подобряващи енергийната ефективност на сградите и съоръженията (топлоизолационни материали, оградни материали, стъкло и др.);

предприятията и фирмите потребители на енергоефективни материали и технологии;

предприятията и фирмите изпълнители на енергоефективни мероприятия по сгради и съоръжения.

 

Новооткритият офис за технологичен трансфер и неговите цели, напълно съответстват на общата и основната цели на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОП „Конкурентоспо-собност”) и на приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”.

Инвестициите, които се правят напълно покриват област на въздействие 1.2 „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, операция 1.2.1: „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”.

 

Конкретните резултати, които ще се постигнат с изпълнението на проекта са:

1. Изграждане на нов високотехнологичен офис за технологичен трансфер на територията на ВСУ, който ще обслужва град Варна и региона на Варна и ще се специализира в областта на енергоефективните материали и технологии, използвани в строителството на сгради и съоръжения.

2. Мултиплициране на научните постижения на научноизследователския състав на университета в областта на енергоефективните материали в практиката и производството.

3. Създаване на нови знания в областта на енергоефективните материали и технологии.

4. Високо квалифицирана експертна дейност в областта на материалите и технологиите, използвани за постигане на енергийноефективно строителство.

5. Провеждане на обучителни семинари, участие в конференции и мероприятия, за ефективно реализиране на идеята „икономика, базирана на знания”.