Дейност на офиса

Направленията, които офисът ще развива са:

оценка на енергоефективните качества на материалите;

разработване на нови енергоефективни материали.

 

Дейностите, които офисът ще извършва са:

развойна дейност. Офисът ще прилага научноизследователски подход за разработване и внедряване на нови материали и технологии в областта на енергийната ефективност. Офисът разполага с високотехнологично оборудване и национални и международни стандарти в областта на енергийноефективните материали и технологии, което позволява провеждането на изследователска дейност на ниво, съпоставимо със световното. Научноизследователските тематики, които офисът развива са в полза на потребителите на услугата, насочени са основно към оптимизиране на енергоефективните материали и към разработване на методики за прогнозиране на поведението и качествата на приложените енергоспестяващи технологии.

консултантска дейност. Висококвалифицирани специалисти от офиса за технологичен трансфер ще разработват експертни оценки и обследване за изготвяне на становища, за разработването на проекти за енергоефективни технологии, и др.

обучаваща дейност. Офисът ще организира и провежда срещи и семинари, посветени на неговите разработки. Чрез тази си дейност офисът ще способства за изграждане на мисленето, че материалите и технологиите са тези, които предопределят енергоспестяващите резултати.